s.

ԿԵՍՏ կամ ԿԵՍՏՈՍ. Բառ յն. եւ լտ. κεστός, κίστη cestus, cista. իտ. cesta. Կողով. սապատակ. տապանակ. արկըղ. եւ ըստ քերթողաց՝ Աման զարդուց աստղկան այսինքն ափրոդիտեայ մօրն անառակութեանց.

Առեալ զզարդսն ամենայն ի կեստէն ափրոդիտայ։ Եւ կեստոսն առասպելի՛ տապանակ ինչ գոլ. (Նոննոս.։)

Հեռաս էառ ի կեստէն ափրոդիտայ, որ էր տապանակ՝ աման զարդուց. (Տօնակ.։)