s.

nourishment, food;
prey;

fig.

bait, decoy, allurement, lure;
— առնուլ, to take nourishment;
— արկանել, to bait, to lure, to allure, to decoy;
— լինել, to be food for, the prey of;
to allow, to let itself to be decoyed or allured;
— լինել սուսերի, to be put to the sword.

s.

δέλεαρ, βορά escas, cibus. Կերակուր, մանաւանդ անասնոց. կուր. խար. խայծ որսալոյ, եւ որս. նմանութեամբ սնունդ կամ ճարակ հրոյ, սրոյ, եւ այլն.

Կեր անօրէն եւ պիղծ կերան. (Տօնակ.։)

Իբրեւ կեր ի քիմս կարթի. (Ոսկ. յհ. ՟Ա. 41։)

Ձուկն յորժամ ի կերն (կամ ի կեռն) գայ, եւ առնու, մեռանի ի ձեռն կարթին. (Ոսկիփոր.։)

Նստի ի վերայ նորա իբրեւ առիւծ ի վերայ կերոց (կամ կերոյ). (Մծբ. ՟Ե։)

Դիմեսցեն որպէս զարծուիս ի վերայ կերոյ. (Արծր. ՟Գ. 1։)

Ընկեցին զմարմինս նոցա առ ի կեր լինել շանց եւ գազանաց եւ թռչնոց. (Ագաթ.։)

Հուր ի պակասել կերոյն շրջանի. (Յճխ. ՟Դ։)

Կարթընկէցք կերով թագուցանեն ըզկաթսն, զի ի կերոյն խաբեալ ձուկն ի կարթի ըմբռնեցի. (Լաստ. ՟Ի՟Բ։)

Զմեղքն կեր տան, զի ի յուսահատութեան թակարդն ըմբռնեցեն տրտմութեամբն. (Լմբ. սղ.։)

Զծառս բղխեցոյց յերկրէ, զանպտուղսն՝ բոյնս հաւուց, եւ զպտղաբերսն՝ կեր կենդանեաց. (Մխ. այրիվ.։)

Կեր գազանաց զորդեակս իմ ետուն. (Գանձ.։)

Եղեն կեր սուսերի. (Եփր. թագ.։)

Ոմն որդանց հրեղինաց կեր լինիցի. (Խոսր.։)

Կեր լինէր առիւծուն. (Ոսկիփոր.։)

Գողըն նենգող յարկղէ փրկչիդ ոչ յագեցաւ, այլեւ զքեզ կեր իւր ախտին տալ նա չոգաւ. (Տաղ.։)

Ի կերոյ որդեակ իմ ելեր (ըստ եբր. իսբկ հյ. ի շառաւիղէ. ասոր. ի սպանութենէ) ... իբրեւ առիւծ ի վերայ կերոյ իւրոյ. (Եփր. ծն.։)

ԿԵՐ. Ի բարդութիւնս է երբեմն որպէս Կերօղ, եւ կերեալ, զոր օրինակ Մսակեր, Խոտակեր, կամ Ճճեկեր, Ցեցակեր։ Եւ երբեմն որպէս Կեար, կամ ըստ պրս. քեար. այսինքն արարօղ. զոր օրինակ Աղօթկեր, Խոհակեր, Համոզակեր, եւ այլն։

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ահեղակերպ

Աղաւնակերպ

Աղէկեր

Աղկեր

Աղքատակերութիւն, ութեան

Աղօթակեր

Աղօթկեր

Այլակերպ, ից, աց

Այլակերպեմ, եցի

Այլակերպիմ, եցայ

Այլակերպութիւն, ութեան

Այլակերպումն, ման

Անասնակերպ

Անեղակերտ

Անընկեր

Անընկերական

Անընկերականութիւն, ութեան

Անընկերասէր

Անկեր

Անկերակուր

Voir tout