cf. ԿԵՆՍԱԲԵՐ.

Աղբիւրդ լուսոյ մերիամ, հայցեսցե՛ս յորդւոյ քումմէ՝ պարգեւել զկեցուցաբեր փրկութիւն իւր՝ ամենայն ճշմարիտ երկրպագուաց իւրոց. (Պետր. սիւն.։)

Որոց զայս կեցուցաբեր պատուիրանի աւանդեաց պահպանութիւն. (Սկեւռ. յար.։)

Շնորհօք արար զկեցուցաբեր գալուստն. (Տօնակ.։)