s.

Բառ լտ. չիսթեռնա. cisterna այս ինքն Աւազան.

Ամենեքին դիմեցին ի մկրտիլ. որոց ոչ բաւեցին աւազանք, եւ ոչ ջրամբարք կիստեռանցն. (Շիր. յայտն.։)