adj.

sharp to the taste, sour, acid, tart;

fig.

pungent, biting, piquant, slandering, rude, satirical.

adj.

δριμύς acidus, acer, acutus πικρός, τάγγος, διάπυρος rancidus, acerbus. Կծանօղ եւ կիզօղ ըստ համոյն. բարկ. թթու. եւ Կսկծեցուցիչ. դառն. դաժան. դժնդակ. կծու, կճօղ, խիստ թթու եւ լեղի. սանս. քաթու.

Ամենայն այսպիսիքս կծու անուանեցան. (Պղատ. տիմ.։)

Տտիպք՝ որչափ ջերմացուցիչքն են, կծուք կոչեցան, եղբարք գոլով. (անդ.)

Քաղցրն եւ անուշն, դառն եւ կծուն ի պէտս բժշկաց տնօրինին. (Յճխ. ՟Է։)

Հատն մանանեխոյ կծու եւ ջերմ է բնութեամբ. (Կոչ. ՟Ե։)

Հատն մանանախոյ փոքր, վասն սաստկութեանն կծու. (Եփր. աւետար.։)

Սաստիկ եւ կծու դեղոց պէտք էին ի ժամանակին. (Գէ. ես.։)

Ըստ ստամոքսացն եւ հատոցնլ դառն, քաղցր, թթու, եւ կծու. (Տօնակ.։)

Շնչեաց հիւսիսային կծու հողմ. (Լաստ. ՟Դ։)

Պատիժ թէպէտեւ կծու է եւ սաստիկ, սակայն պիտոյ է եւ օգուտ. (Ոսկ. յհ. ՟Ա. 9։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Գաղտակծութիւն, ութեան

Զկծումն, ման

Կծուադեղ, ոյ

Կծուած, ոյ

Կծուակիծ

Կծուեմ, եցի

Կծութիւն, ութեան

Կծուութիւն, ութեան

Մանրակծու

Voir tout