s.

seal;
signet;
stamp, impression ot a seal;
signature;
mark, figure, sign, character;
proof, witness;
confirmation, sentence;
sign of the cross;
baptism;
— Հօր, the only Begotten Son;
— — անմահութեան, the seal or stamp of immortality;
անփակ —, flying seal;
— կուսութեան, maidenhead, hymen;
— դրամոյ, die, stamp;
— բանից, conclusion, end;
— հարկանել, to affix one's seal to, to seal;
լուծանել՝ քակել զ—, to unseal, to break the seal;
— տալ, to baptize;
to seal up, to terminate, to finish;
— առնուլ to receive baptism, to be baptized;
առնուլ զոք ի կնքոյ, to stand godfather or godmother to;
— բանիս, after all, in fine, in short, in a word;
— դնել բանից, to wind up a speech, to conclude a discourse.

mus.

tone, sound.

s.

σφραγίς, ἁποσφράγισμα sigillum, signaculum, signum. (ի ձայնէս Կնի, Զկնի, որ եւ ՀԵՏ, ԶՀԵՏ) Հետք իրաց տպաւորելոց. նշան մատանւոյ. դրոշմ. տիպ. եւ Իր տպաւորիչ զհետս իւր, որպէս Կնքոց. Մատանի. եւ այլն. մէօհիւր՝ կոխածը, եւ կոխօղը, մատնէհար. եբր. խօթամ.

Քանակ կնքոյ. (Ել. ՟Ի՟Ը. 11. 36։ ՟Լ՟Թ. 6։)

Դնել իբրեւ զկնիք. (Երգ. ՟Ը. 6։ Անգ. ՟Բ. 24։)

Եբեր նմա զպարկսն կնքօքն հանդերձ. (Տոբ. ՟Դ. 6։)

Կնիք յաջոյ ձեռին իմում. (Երեմ. ՟Ի՟Բ. 24։)

Ողջ են կնիքդ. (Դան. ՟Ժ՟Դ. 16. իբր կնիքք.)

որպէս եւ (Շար.)

Քեւ լուծման կնիք դատապարտութեան։

Մի՛ լուծաներ զկնքեալ զկնիք արքունական պատկերիդ. (Նար. ՟Հ՟Ը։ (որ է կնքեալ նմանութիւնն)։)

Կնիքն, եւ նկարագիր իւր. (Նար. ՟Լ՟Ը։ (որ է մատանին կնքօղ։))

Որպէս կնիքդ բազում էութիւնս ի կերպարանս իւր գաղափարելով՝ անկեղծ եւ անփոփոխ կայ մնայ. (Փիլ. լին. ՟Բ. 114։)

Նմանութեամբ ասի.

Կնիք արդարութեան, կամ առաքելութեան, կամ նմանութեան. (Հռ. ՟Դ. 11։ ՟Ա. Կոր. ՟Թ. 2։ Եզեկ. ՟Ժ՟Ը. 12։)

ԿՆԻՔ. որպէս Դրոշմ կամ նշան խաչի ի ճակատս.

Դրոշմ զգայութեան եւ կնիք ի դէմս ամենից։ Ախոյան եւ կնիք ընդդէմ թշնամւոյն. (Շար.։)

Արարեալ զկնիքն քրիստոսի ի դէմս իւր։ Կնքեաց զինքն ի կնիքն քրիստոսի. (ՃՃ.։)

Առնոյր զճշմարտութեան եւ զյանդիմանութեան նշան յաղթութեան, որ կոչի ըստ մերում լեզուի կնիք. (Տօնակ.։)

ԿՆԻՔ. որպէս Մկրտութիւն, եւ դրոշմ.

Տա ետու կնիք եւ տանն ստեփանայ. յն. մկրտեցի. (՟Ա. 16։)

եկն յիսուս կնիք առնուլ ի յովհաննէ. (Եփր. համաբ.։)

Գայ խոնարհութեամբ կնիք առնուլ ի ծառայէն. (Իգն.։)

այս հոգին սուրբ եկն էջ ընդ կնիք առնուլն տեառն. (Կոչ. ՟Ժ՟Է։)

Եւ ապա կնիք ետ նմա. (Եւս. պտմ. ՟Գ. 23։)

Ետ նոցա զառ ի քրիստոս կնիքն. (Ճ. ՟Ա.։)

եթէ չգործէ ինչ նովաւ աստուած, ոչ կնիքն քո կնիք է, եւ ոչ խորհրդոցն հաղորդ լինիցիս. (Ոսկ. ՟բ. տիմ. ՟Բ։)

Հաւատաց ի քրիստոս եւ մկրտեցաւ մամելքտա, եւ առ զնա քոյր իւր ի կնքոյ. (Հ. կիլիկ. (այսինքն ընկալաւ յաւազան որպէս կնքամայր)։)

Եթէ կանխաւ ըմբռնեցես զքեզ կնքովս. (Ածաբ. մկրտ.։)

Կնիքս այս. (ձեւ դրոշմի). (Մաշտ.։)

ԿՆԻՔ ԲԱՆԻ. որպէս Լրումն, հաստատութիւն, վճիռ. դատակնիք.

Զի մի՛ յաճախեսցի բանս առաւելութեամբ վկայութեանց, կնիք դնեմք սորին ըզտեսիլն անտոնի։ այս հօր աստուծոյ է շնորհակալութիւնս, զոր կնիք դնէ գոհացողական աղօթից. (Լմբ. էր ընդ եղբ. եւ Լմբ. սղ.։)

Վասն որոյ եւ զկնիքն յետոյ ի վերայ դնէ. ոչ կարէք աստուծոյ ծառայել եւ մանանայի. (Երզն. մտթ.։)

Լուծեր զկնիք դատապարտութեան մերոյ. (Շար.։)

ԿՆԻՔ ՀՕՐ. Իսկական նկարագիր էութեան նորա Որդի. էական պատկեր. χαρακτήρ.

Որ կերպարան եւ կնիք հօր։ Հօրն երկնաւորի սահման եւ բան եւ կիք։ Ամենափայլ ճառագայթ, անյեղլի կնիք։ Զճառագայթդ փառաց եւ զկնիք անքնին խորհրդոցդ հօր. (Շար.։ Խոսր.։ Նար. ՟Գ. ՟Հ՟Ե։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անկնիք

Դատակնիք, կնքի, կնքաւ

Կրկնակնիք, քաց

Նորակնիք, կնքի

Voir tout