s.

godfather, sponsor;
— լինել, to stand godfather.

adj. s.

հայր կնքոյ մկրտութեան. ընդունօղ զոք յաւազանէ, որ կոչի նորա սան. կնքահար. ինքեապապ.

Մի՛ յանհաւատից արանս կամ կանանց ... առցէ ոք կնքահայր՝ մանկանց մկրտելոց. (Շ. ընդհ.։ որպէս Կանոն. եւ Վրդն. պտմ.։)

ԿՆՔԱՀԱՅՐ. որպէս Կնքատու. մկրտօղ. մկրտիչն.

Մեծն ի ծնունդս ականց՝ կնքահայրն յովաննէս. (Կանոն. եւ Եփր. խոստով.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif կնքահայր կնքահարք
accusatif կնքահայր կնքահարս
génitif կնքահաւր կնքահարց
locatif կնքահաւր կնքահարս
datif կնքահաւր կնքահարց
ablatif կնքահաւրէ կնքահարց
instrumental կնքահարբ կնքահարբք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Կնքահայրութիւն, ութեան

Voir tout