s.

pitch, bitumen.

s.

ἅσφαλτος pix եւ bitumen. Նաւթ. կպրաձիւթ. գազիխէժ.

Նաւթիւ ծեփեսցես, որ է նա ինքն կշայ։ (Շինէին զաշտարակն) խորովեալ հրով աղիւսօք, եւ կշայիւք ծեփօք. (Վրդն. ծն.։)