cf. Կշիռ.

cf. ԿՇԻՌ.

Մինչեւ յե՞րբ կշեռս եդեալ կշռեսցես զաստուածային բանս. (Սեբեր. ՟Է։)

Ոմանք չափ եւ կշիռ արդար ոչ ստանան. (Մանդ. կամ եփր. կարկտ.։)

Ի կշիռն յառաջեաց զընթացս իւր (արեգակն ի ստեղծման). (Զքր. կթ.։)