s.

ἑκκλησία Տեղի կոչման. ատեան. ժաղովարան. Եկեղեցի. (զի յն. էլքքլիսի՛ա, է արտակոչութիւն, հրաւէր)

Եւ զմիւսն հերքեալ արտաքսեսցուք ի սրբումն կոչարանէ։ Եզակի քառեակ թուով միայն ի սրբումն կոչարանին օթագացեալ. (Արծր. ՟Դ. 9. եւ 11։)

(Եկեղեցի) կոչի կոչարան։ Լուսանկար կոչարան. (Անան. եկեղ։)

Կամ Կոչունք. հրաւէր.

Յորժամ կոչես զազգս երկրածին՝ ի հանրական կոչարանին. (Յիսուս որդի. (որ եւ ատեան դատաստանի։))

ԿՈՉԱՐԱՆ. Գործի կոչման յեկեղեցի. կոչնակ. ժամհար.

Կոչարան բարւոք հաւաքման փոյթ ընթացիւք ի յարկն օրհնութեան. (Նար. ՟Զ՟Բ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif կոչարան կոչարանք
accusatif կոչարան կոչարանս
génitif կոչարանի կոչարանաց
locatif կոչարանի կոչարանս
datif կոչարանի կոչարանաց
ablatif կոչարանէ կոչարանաց
instrumental կոչարանաւ կոչարանաւք