adj.

rough, unfilled, un-ploughed, wild, waste;
fallow;

s.

waste land.

adj.

χέρσος, χέρρος inculta (terra), desertus, asper. Խոպան. անվար. ամայի. վր. եւս՝ կո՛րդի. (լծ. հյ. չոր. յն. խէ՛ռսօս, խե՛րրօս. թ. գըռ, գուռուս ). չիբանած, վարուցան չեղած.

Չոգայ ասէ յայն տեղիս, ուր ոչ էր քարոզեալ քրիստոս, եւ ոչ անկեալ էին էին ի գործ, այ տակաւին կորդք եւ անգործ կային. (Ոսկ. գաղ.։)

ի կորդ եւ յանդնդածին դաշտ արեգակն զշառաւեղս իւր սփռեաց կանխաւ. (Ժմ. յն.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Աղջկորդի, դւոյ

Դայեակորդի

Դայեկորդի

Կոկորդ, աց

Կոկորդալիր

Կոկորդախօս

Կոկորդիլոս

Կոկորդիղոս, աց

Կորդակ, աց

Կորդանամ, ացայ

Կորդացուցանեմ, ուցի

Կորդիւն

Կորդոյն

Կորդութիւն, ութեան

Հակառակորդ, աց

Հակառակորդութիւն, ութեան

Հասարակորդ, աց

Պոռնկորդի

Ցանկորդ

Ցանկորդեմ, եցի

Voir tout