s.

condensing, thickening;

adj.

condensed, compact, firm, solid, hard;
beaten, trodden, frequented;
massive, large, heavy;
carved, sculptured, hammered;
pure, refined;

adv.

vehemently, forcibly;
unceasingly, unremittingly, incessantly;
— վառեալ, armed with a cuirass, armed cap-a-pie, from head to foot;
— զմիմեամբ, — զմիմեանց զհետ, — զմիմեանց զկնի ou կնի, continually, one after the other;
blow after blow.

adj.

τέτριπτος tritus ἑλατός ductilis եւ ὀλκή pondus, tractus. (որպէս թ. կիւռ, այսինքն յորդ եւն). Արմատ Կռելոյ, եւ Կռանի. իբր Կռեալ. ծեծեալ. կռածոյ, եւ կոխոտեալ. հոծ. խուռն. խիտ. պինդ. Հաստատուն. իստ. կարծր. կռած. կոխած, խռկած, պինտ, ամուր, դիմացկուն, դուր.

Անկուռ է առաքինութեանն ճանապարհ, եւ կուռ եւ կոխ՝ չարութեանն. (վասն բազմաց գնալոյ ընդ այն). (Փիլ. այլաբ.։ Եւ ի լաւ կողմն առեալ՝ որպէս Արահետ. անքոյթ, ասի.)

Մի խոտորեսջիք յարքունական ի կուռ պողոտայէն. (Յհ. կթ.։)

Ընդ կուռն գնալով պողոտայ. (Լմբ. սղ. ՟Ը։)

Երեք հարիւր զէն ոսկի կուռ։ Յերեքհարիւր սկեղէ կուռ պղնձոյ. (՟Գ. Թագ. ՟Ժ. 17։ ՟Բ. Թագ. ՟Ի՟Ա. 16։)

Մազ կուռ եւ խիտ, որպէս այծից եւ ոչխարաց եւ նապաստակաց. (Նիւս. բն. ՟Ա։)

Կուռ վառեալ (զինու՛։ Կուռ վառուածոցն։ Կուռ սպառազինութեամբ։ Կուռ վառեալ զզօրս։ Բազում զօրս կուռս վառեալս. (Խոր. ՟Ա. 10։ ՟Բ. 79։ Ղեւոնդ.։ Յհ. կթ.։)

adv.

ԿՈՒՌ մ. Խուռն, յաճախ, հոծութեամբ. անընդմէջ.

Վասն պէսպէս պատերազմացն՝ որ կուռ զմիմեանց զկնի անհետ ի վերայ դային. (Խոր. ՟Ա. 2։)

Խիտ եւ կուռ՝ ոստայնանկութեան արուեստիւ գործել տայ. (Վրդն. ել.։)

Շուրջանակի կուռ յոսկի համակիս. (Ոսկ. ՟ա. տիմ. ՟Ը։)

Եթե երկու գրոյեւ կիսոյ տեղի կայցէ (ի վերջ տողի), կուռ գրէ՛. (Երզն. քեր.։)

Նուռն, կուռն (հոծեալ հատիւք). (Մագ. ՟Ը։)

Ներկուռ ըստ առոգանութեան. Ներդ նախդիր միայն է. իսկ կուռն ասելով՝ զանդադար կրթութիւն ասէ, այս ինքն ազգողապէս կռեալ եւ կրթեալ զինքն ընթերցողութեամբ. (Երզն. քեր.։)

ԿՈՒՌ ԿՈՒՌ ԶՐԵՀԻՆ, կոչի առ երաժիշտս՝ խաղ ինչ կրկնակ։ (Ոսկիփոր.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ականակուռ

Ամրակուռ

Անիծակուռ

Անկուռ

Երդմնակուռ

Երկաթակուռ

Թակնակուռ

Թեւակուռ լինիմ

Թոռակուռ

Իւրեանցակուռ

Խաւարակուռ

Կարծարակուռ

Կուռն, կռան

Կուռնելիոս, լեայ

Կուռք, կռոց

Կռանակուռ

Հանճարակուռ

Մարմարակուռ

Ներկուռ

Ոսկեկուռ

Voir tout