s.

virginity;
maidenhead, pucelage;

fig.

pudicity;
բառնալ զ—, արկանել ի կուսութենէ, to defile, to ravish, to violate, to deflour;
ի կուսութենէ իւրմէ, from her youth;
cf. Կնիք.

s.

παρθενία, τα παρθενεῖα virginitas, virginalia. Կոյս գոլն. մաքրութիւն կուսութեան. կնիք եւ նշան կուսութեան. կուսակրօն կեանք. Տե՛ս (Օր. ՟Ի՟Բ. 15 = 16։ տ. ՟Ժ՟Ա. 37։ Տոբ. ՟Գ. 16։ Յուդթ. ՟Թ. 3։ Երեմ. ՟Գ. 4։ Ղկ. ՟Բ. 36։)

անխախտելի կուսութիւն։ Մայր կուսութեան. եւ այլն. (Շար.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif կուսութիւն կուսութիւնք
accusatif կուսութիւն կուսութիւնս
génitif կուսութեան կուսութեանց
locatif կուսութեան կուսութիւնս
datif կուսութեան կուսութեանց
ablatif կուսութենէ կուսութեանց
instrumental կուսութեամբ կուսութեամբք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Մեկուսութիւն, ութեան

Չորեքկուսութիւն, ութեան

Տարակուսութիւն, ութեան

Քառակուսութիւն, ութեան

Voir tout