va.

to heap, to pile, to amass, to accumulate;
to swell, to heave, to upheave;
to exaggerate.

ն.

(իսկ կ. իբր. ձ) Դիզել, եւ դիզանալ. Մանաւանդ փրփրիլ եւ բարձրանալ ալեաց կամ կոհակաց.

Յորժամ ծով յուզեցի, եւ զալիսն վեր ի վայր կուտակիցէ. (Ոսկ. ես.։)

լեռնօրէն յորձանօքս բարձրացեալ կուտակէ զանհատ ջուրց պարբերութիւն. (Պիտ.։)

Իբրեւ զծով ալեօք կուտակեալ։ Իբրեւ զգետս կուտակեալ ջուր զջուրբ։ Իբրեւ զնաւ սահեալ ի վերայ ջուրց կուտակելոց. (Ես. ՟Ժ՟Ե. 12։ Երեմ. ՟Խ՟Զ. 7։ Իմ. ՟Ե. 10։)

Յիրերաց վերայ կուտակեալ. (Պիտ.։)

Բարկացայտ ալիքն՝ լեռնաձեւ կուտակին. (Ագաթ.։)

Ալիք կուտակին վէտք վէտք. (Մծբ. ՟Ժ՟Գ։)

Ըստ կուտակելոյ կոհակաց. (Նար. ՟Հ՟Թ։)

այր առ այր, եւ մարդ առ մարդ կուտակիլ ելանել ի գլուխ պարսպացն. (Յհ. կթ.։)