s.

will, testament, last will testament;
— առնել, to make one's will;
կտակաւ տալ՝ թողուլ, to bequeath by will, to leave a legacy to;
կատարել զ—, to execute a will.

s.

διαθήκη testamentum, foedus. (կիտադրեալ, կամ կիտակ) Անդարձագիր. գրուած հաստատուն՝ որով կարգաւորէ ոք զիրս իւր նախ քան զվախճանելն, կամ արձանագրէ պատուէրս եւ խրատս. եւս եւ ՈՒխտ աստուծոյ. եւ Դաշն. գիր ուխտին. յետկար. եւ Կտակարան.

Կտակ յետ մահու հաստատուն է։ Զկտակն յառաջագոյն հաստատեալ յաստուծոյ ի քրիստոս. (եբր. ՟Թ. 16։ Գաղ. ՟Գ. 17։)

Փենեէս առ կտակ յաւիտենից զքահանայութիւնն. (՟Ա. Մակ. ՟Բ. 54։)

Ընթերցաւ յականջս նոցա զամենայն բանս կտակին գտելոյ ի տանն տեառն. (՟Բ. Մնաց. ՟Լ՟Դ. 30։)

Սկսաւ ժողովուրդն գրել ի մատեանս իւրեանց, եւ ի կտակս վաճառաց իւրեանց. (՟Ա. Մակ. ՟Ժ՟Գ. 42.) (յն. մի բառ. συνάλλαγμα , commercium, vel contractus ).

Ուր կտակ ուխտից իցէ. (Կոչ. ՟Գ. 6.) (յն. մի բառ. διαθήκη , որ է անխտիր՝ կտակ, եւ ուխտ։)

Կտակն ի պէտս ժառանգաց գրի. (Յճխ. ՟Ի։)

Կտակ դնել հաւանեցուցանէ. (Պղատ. օրին. ՟Ժ՟Ա։)

Զկտակ մկրտութեան լուսոյ. (Փարպ.։)

Զնոր կտակս յեղուլ ի հայ բան. (Խոր. ՟Գ. 53։)

Այս բանքս գրեցաւ մուրհակ, եւ տուաւ առ ի զկնի եկեալսդ կտակ յիշատակի։ Կտակ խրատուցս. (Լմբ. ժղ.։)

Առնումք օրէնք զերկու կտակս. (Վրդն. ծն.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անկտակ

Կտակագիր, գրաց

Կտակագրեմ, եցի

Կտակական

Կտակակատար, աց

Կտակառու, աց

Կտակարան, աց

Կտակեր

Կրկտակերտ

Voir tout