pl. s.

fires;
Fire-god of the Ghebres.

s.

Կրակք. խարոյկ մեծ. չաստուածն կրակապաշտից.

Սպանեցէք զայնպիսի ճոխ կրականի։ Այն կրականոյն անվնաս պահեալ էր զմեզ. (Փարպ.։)