s.

fire, flames;

fig.

fire, heat, flame, spirit, ardour;
— լուցանել՝ վառել, to kindle, to light, to make a fire;
արծարծել զ—, to stir, to poke the fire.

s.

πῦρ ignis. Հրատ. հուր. խարոյկ. կայծ. (որպէս թէ հրակ, կամ կրակ, կամ լծ. ընդ ճրագ. եւ այլն) ... (իսկ վր. կէ՛րակի, է կրակարան).

Ջեռայ, եւ տեսի զկրակ։ Աճիւնախառն կրակ. (Ես. ՟Խ՟Դ. 16։ Երեմ. ՟Լ՟Զ. 23։ Ղկ. ՟Ի՟Բ. 55։ Տոբ. ՟Զ. 18։ ՟Ը. 2։)

Զկրակ ո՞ կարէ սպանանել։ Զի՞նչ իմանայք զբնութիւն կրակիդ։ Ետու զկրակն ի ջուր ընկնուլ. (Եղիշ. ՟Ը։)

Եղբայր է ջուր կրակի. (Փարպ.։)

Յատրուշանի կրակին. (Յհ. կթ.։)

Երկաթ ի հուր մերձեցեալ՝ կրակ լինի. (Կոչ. ՟Ժ՟Զ։)

Անգստին ի կրակէ անտի յափշտակէին, եւ ուտէին զկերակուրն. (Եւս. պտմ. ՟Գ. 6։)

Եւ նորաստեղծ ձուկն ի կրակին. այսինքն ի կրակեալ կայծականց. (Յիսուս որդի.։)

Կըրակն կերա՛կ է ըստ գործոյն, փոխանակելով զեթն եչի։ Ասացաք յաղագս կըրակի, թէ կերա՛կ է. (Մագ. քեր. եւ Երզն. քեր.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անկրական

Բերկրական

Երկրակալ, ի, աց

Երկրակալութիւն, ութեան

Երկրական

Երկրակեաց

Երկրակենաղ

Երկրակոխ

Երկրակործան

Ինքնակրական

Կերակրակից

Կրակաբեր, աց

Կրակակալ, աց

Կրակամոխիր, խրոյ

Կրական

Կրականի, նւոյ

Կրականութիւն, ութեան

Կրակապաշտ, ից

Կրակապաշտութիւն, ութեան

Կրակասէր

Voir tout