s.

կրծելի բարք. ընչաքաղութիւն. գողաբարոյութիւն հանգոյն մկան.

Մեղայ ժլատութեամբ, մեղայ ռշտութեամբ, մեղայ կրծլութեամբ. (Մաշկ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif կրծլութիւն կրծլութիւնք
accusatif կրծլութիւն կրծլութիւնս
génitif կրծլութեան կրծլութեանց
locatif կրծլութեան կրծլութիւնս
datif կրծլութեան կրծլութեանց
ablatif կրծլութենէ կրծլութեանց
instrumental կրծլութեամբ կրծլութեամբք