va.

to say again, to repeat, to twaddle, to say over & over again.

ն.

Կրկնել զբան, երկրորդել.

Կրկնաբանէ զառ յեսուաւ եւ եղելոց իրացն ի քաղեբայ. (Նախ. դտ.։)

Վասն կրկնաբանելոյ զասացեալսն ի մէնջ. (Խոր. առ արծր.։)

Եւ կրկնաբանէ՝ յաղագս կրկնակի դերութեան նոցա. (Մխ. երեմ.։)

Ոչ յագի ի կրկնաբանելն։ Կրկնաբանելով զողորմութեան մաղթանսն՝ զխնդրուածսն գթալի առնէ. (Լմբ. սղ. եւ Լմբ. պտրգ.։)