s.

Կրկնելն, իլն. երկրորդումն.

Մի՛ ոք աղարտիցէ զկրկնումն բանից։ Ճ. (՟Ե.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif կրկնումն կրկնմունք
accusatif կրկնումն կրկնմունս
génitif կրկնման կրկնմանց
locatif կրկնման կրկնմունս
datif կրկնման կրկնմանց
ablatif կրկնմանէ կրկնմանց
instrumental կրկնմամբ կրկնմամբք