cf. Կրճումն.

լալումն եւ կրճտումն ատամանց. (ՃՃ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif կրճտումն կրճտմունք
accusatif կրճտումն կրճտմունս
génitif կրճտման կրճտմանց
locatif կրճտման կրճտմունս
datif կրճտման կրճտմանց
ablatif կրճտմանէ կրճտմանց
instrumental կրճտմամբ կրճտմամբք