ԿՐՈԿՈԴԻՂՈՍ կամ ԿՐՈԿՈԴԻԼՈՍ, եւ այլն. cf. ԿՈԿՈՐԴԻԼՈՍ.

Առ բաբեղոնացիսն վիշապն պատուեցաւ, առ եգիպտացիսն կրոկոդիղոսքն. (Յհ. իմ. պաւլ.։)

Գաղանք ջրոցն, զոր ... յոյնք անուանեն կրոկոդիլոս. (Մահ երեմ.։)

Պաշտեցին զկրոկոդիլոս եւ զամենայն սողունս եւ զզեղունս. (Վրդն. ել.։)