va.

cf. Կքեմ.

ԿՔԵՄ ԿՔԵՑՈՒՑԱՆԵՄ ԿՔԻՄ. Ծեքել, թեքել, ծաւալել, ծռիլ, թիւրել, իլ, կորացուցանել. կորանալ, խոնարհիլ, կթոտիլ լքանիլ, վհատիլ, խոտորիլ, ընկճել, իլ, ճկել, ճկիլ, չոքիլ.

Որոյ կքեցուցեալ զծունկսն՝ երկիր պագանէր նմա. (Ճ. ՟Ա.։)

Իսկ աղեքսանդրի կքեցուցեալ զոտսն՝ վազեաց ի վերայ նորա. (Պտմ. աղեքս.։)

Կքեալ ոտիւք, եւ կարկեալ խօսիւք. (Փարպ.։)

Կքեալ իջեալ ամենեւին յերկիր կործանեսցի. (Վեցօր. ՟Ը։)

ոչ խոնարհէր, եւ ոչ կըքէր (Եւս.պտմ. ՟Ե. 1։)

Ոչ թերեցայք ինչ, եւ ոչ կքեցէք մտօք. (Սարգ. ՟ա. յհ. ՟Դ։)

Կքեաց աբեններ, եւ հար զսնակուշտն ասայէլի. (Եփր. թագ.։)

Եւ ի կքել մարմնոյն՝ գտանել հոգւոյն զվհատութեանն տարակուսանս. (Յհ. իմ. ատ.։)

Մի՛ զիջուսցես զկքեալն. (Նար. ՟Ձ՟Է։)

Երկբայելոցն եւ կքելոցն ի հաւատսն. (Սարգ. յկ. ՟Ժ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես կքեցուցանեմ
դու կքեցուցանես
նա կքեցուցանէ
մեք կքեցուցանեմք
դուք կքեցուցանէք
նոքա կքեցուցանեն
Imparfait
ես կքեցուցանեի
դու կքեցուցանեիր
նա կքեցուցանէր
մեք կքեցուցանեաք
դուք կքեցուցանեիք
նոքա կքեցուցանեին
Aoriste
ես կքեցուցի
դու կքեցուցեր
նա կքեցոյց
մեք կքեցուցաք
դուք կքեցուցէք
նոքա կքեցուցին
Subjonctif
Présent
ես կքեցուցանիցեմ
դու կքեցուցանիցես
նա կքեցուցանիցէ
մեք կքեցուցանիցեմք
դուք կքեցուցանիցէք
նոքա կքեցուցանիցեն
Aoriste
ես կքեցուցից
դու կքեցուսցես
նա կքեցուսցէ
մեք կքեցուսցուք
դուք կքեցուսցջիք
նոքա կքեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ կքեցուցաներ
դուք մի՛ կքեցուցանէք
Impératif
դու կքեցո՛
դուք կքեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու կքեցուցանիջիր
դուք կքեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու կքեցուսջի՛ր
դուք կքեցուսջի՛ք