vn.

to cough;
անդադար —, to do nothing but cough;
հազաց զգիշերն ողջոյն, he coughed all night.

չ.

ՀԱԶԱՄ կամ ՀԱԶԵՄ. βήττω, χελόττω tussis. Գրգռիլ փողոյ կամ թոքոց, եւ ի դուրս տալ թնդմամբ զշունչ կամ զխուխ.

Եթէ հազայ ի վերայ սեղանոյն ... ի ձգել զխուխ. (Վրք. հց. ՟Բ։)

Ընդ հազելն բերէր խօղ, եւ թքանէր. (Վրք. հց. ձ։)

Անհնարին ցաւովք հազելոյ կոտորեալ լինէր նա. (Եւս. պտմ. ՟Ա. 8։ (ըստ յն. եւ Ճ. ՟Գ. գրելի, հազոյ։))

ՀԱԶԱԼ ՀԱԶԵԼ

Հազէր, եւ թքանէր. (Վրք. հց. ՟Բ. ձ. (տպ. հազայր։))

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ամ, ացի

Voix Active

Indicatif
Présent
ես հազամ
դու հազաս
նա հազայ
մեք հազամք
դուք հազայք
նոքա հազան
Imparfait
ես հազայի
դու հազայիր
նա հազայր
մեք հազայաք
դուք հազայիք
նոքա հազային
Aoriste
ես հազացի
դու հազացեր
նա հազաց
մեք հազացաք
դուք հազացէք
նոքա հազացին
Subjonctif
Présent
ես հազայցեմ
դու հազայցես
նա հազայցէ
մեք հազայցեմք
դուք հազայցէք
նոքա հազայցեն
Aoriste
ես հազացից
դու հազասցես
նա հազասցէ
մեք հազասցուք
դուք հազասջիք
նոքա հազասցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ հազար
դուք մի՛ հազայք
Impératif
դու հազա՛
դուք հազացէ՛ք
Exhortatif (thème du passé)
դու հազասջի՛ր
դուք հազասջի՛ք