s.

liquation.

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif հալողութիւն հալողութիւնք
accusatif հալողութիւն հալողութիւնս
génitif հալողութեան հալողութեանց
locatif հալողութեան հալողութիւնս
datif հալողութեան հալողութեանց
ablatif հալողութենէ հալողութեանց
instrumental հալողութեամբ հալողութեամբք