vn.

to please, to humour;
to like, to be pleased with, to consent.

չ.

εὑαρεστέω complaceo Հաճոյ լինել յաչս այլոց.

Հաճոյանալ, կամ հաճոյացեալ աստուծոյ. (Խոսր.։ Յճխ. ՟Դ։ Նախ. յոբ.։)

Դաշնաւորեցի՝ քեզ հաճոյանալ։ Հաճոյանամ յետին ռամկին, եւ թագաւորիչ մեծի յաչաց ելանեմ. (Նար. ՟Ե. ՟Հ՟Ա։)

Հաճոյացեալ ի նորա կամս. (Յճխ. ՟Ժ՟Ա։)

ՀԱՃՈՅԱՆԱԼ որպէս Հաճիլ. հաւանիլ.

Ընդ որ հաճոյացեալ գուրգենայ։ Զնա հաճոյանայր կացուցանել իշխան տարոնոյ. (Արծր. ՟Գ. 12։ ՟Դ. 2։)

Ի կրկին միտս ձգի ասելն,

Որպէս հաճոյացաւ, թէ խնդրեցեր զիմաստութիւն. (Լմբ. իմ. ՟Է. 10։)

Զի հօր քո կամք հաճոյասցին՝ զարքայութիւն տալ ընդ նոսին. (Յիսուս որդի.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես հաճոյանամ
դու հաճոյանաս
նա հաճոյանայ
մեք հաճոյանամք
դուք հաճոյանայք
նոքա հաճոյանան
Imparfait
ես հաճոյանայի
դու հաճոյանայիր
նա հաճոյանայր
մեք հաճոյանայաք
դուք հաճոյանայիք
նոքա հաճոյանային
Aoriste
ես հաճոյացայ
դու հաճոյացար
նա հաճոյացաւ
մեք հաճոյացաք
դուք հաճոյացայք
նոքա հաճոյացան
Subjonctif
Présent
ես հաճոյանայցեմ
դու հաճոյանայցես
նա հաճոյանայցէ
մեք հաճոյանայցեմք
դուք հաճոյանայցէք
նոքա հաճոյանայցեն
Aoriste
ես հաճոյացայց
դու հաճոյասցիս
նա հաճոյասցի
մեք հաճոյասցուք
դուք հաճոյասջիք
նոքա հաճոյասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ հաճոյանար
դուք մի՛ հաճոյանայք
Impératif
դու հաճոյացի՛ր
դուք հաճոյացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու հաճոյասջի՛ր
դուք հաճոյասջի՛ք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անհաճոյանամ, ացայ

Բարեհաճոյանամ, ացայ

Voir tout