s.

composition.

cf. ՇԱՐԱԳՐՈՒԹԻՒՆ.

Այրս այս (դորոթէոս) համագրութիւնս եթող հռովմայեցի եւ հեղենական։ Համագրութիւնս մեզ եկեղեցականս եթող։ (Ճ. ՟Զ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif համագրութիւն համագրութիւնք
accusatif համագրութիւն համագրութիւնս
génitif համագրութեան համագրութեանց
locatif համագրութեան համագրութիւնս
datif համագրութեան համագրութեանց
ablatif համագրութենէ համագրութեանց
instrumental համագրութեամբ համագրութեամբք