s.

skirt of a garment.

s.

Բառ անյայտ. իբր Ստորոտք, կամ վայրաբեր մասունք, եւ այլն.

Տեսասէրք կաքաւչաց, որք ի բազմադարձ ոտսն, եւ ի լուծեալ համտակսն զձեր աչս պշուցանէք. (Բաբիղ. յհ. մկ.։)