vn.

cf. Համրիմ.

չ.

ἁποκωφόομαι obmutesco, retriceo. Համր լինել. պապանձիլ. կարկիլ. լեզուն կապուիլ.

Եղիցի ձեզ համրանալ։ Խօսեսցիս, եւ մի՛ եւս համրասցիս. (Յոբ. ՟Ժ՟Գ. 5։ Եզեկ. ՟Ի՟Դ. 27։)

Համրանամ սի՛րելիք, յորժմա յանդիման ինձ նկատեմ ղլեալ իրսն հերովդի. (Բաբիղ. ի յհ. մկ.։)

Յամօթոյն համրանայ, եւ զամօթի հարկանի. (Լմբ. սղ.։)

Եւ համրացայ բարեաց բանին, որպէս բերանն այսահարին. (Յիսուս որդի.։ Տե՛ս եւ Նար. ՟Ի՟Գ. ՟Խ՟Է. ՟Ղ՟Բ։)

Լեզուն ի խօսից համրացեալ. (Մանդ. ՟Ժ՟Է։)

Ասի եւ զանբանից.

Իբրեւ շունք համրացեալք, որ ոչ կարիցեն հաջել. (Ես. ՟Ծ՟Զ. 10։)

Լուիցուք դարձեալ իբրեւ բանս ի համրացելոցն (յանխօս ձկանց)։ Համրացեալ անասունքն ունին փոյթ յանձին խնդրել հնարս. (Վեցօր. ՟Է։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես համրանամ
դու համրանաս
նա համրանայ
մեք համրանամք
դուք համրանայք
նոքա համրանան
Imparfait
ես համրանայի
դու համրանայիր
նա համրանայր
մեք համրանայաք
դուք համրանայիք
նոքա համրանային
Aoriste
ես համրացայ
դու համրացար
նա համրացաւ
մեք համրացաք
դուք համրացայք
նոքա համրացան
Subjonctif
Présent
ես համրանայցեմ
դու համրանայցես
նա համրանայցէ
մեք համրանայցեմք
դուք համրանայցէք
նոքա համրանայցեն
Aoriste
ես համրացայց
դու համրասցիս
նա համրասցի
մեք համրասցուք
դուք համրասջիք
նոքա համրասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ համրանար
դուք մի՛ համրանայք
Impératif
դու համրացի՛ր
դուք համրացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու համրասջի՛ր
դուք համրասջի՛ք