cf. ՀԱՅԿԱԿԱՆ, որ եւ ԱՐԱՄԵԱՆ.

Ի հագարացւոց ի հայական վերաբերել լեզու։ Փոխաբերել ի հայական լեզու. (Նանայ. յռջբ։)

Ըստ հայական անսայթաք սիղոբայից. (Ճ. ՟Բ.։)