adv.

paternally, fatherly.

adv.

Իբրեւ հայր. հօր պէս.

Հայրաբար գթալ. (Ագաթ.։ Խոսր.։)

Ծնար հայրաբար, սնուցեր դայեկապէս. (Նար. ՟Ե։)

Հայրաբար խօսել, խրատել, տանջել. (Տօնակ.։ Ոսկիփոր.։)

adj.

Կամ իբր ա. Հայրական. հայրագութ.

Հայրաբար խնամովք. (Խոր. ՟Գ. 38։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Հայրաբարոյ, ից

Voir tout