adj.

born of the Father.

adj.

Ծնեալ ի հօրէ (երկնաւորէ).

Զհայրածինն բղխեցեր զծաղիկ. (Շար.։)

Հայրածին լուսոյ. (Տօնակ.։)

Զամենայն հայրածին իսկութեամբն ունի. (Յճխ. ՟Բ։)