vn.

to become patriarch, pontiff, bishop.

չ.

Հայրապետ կամ պատրիարգ, կաթողիկոս կամ եպիսկոպոս լինել.

Ոչ կամիմք հայրապետանալ քեզ մեզ. (Հ=Յ. սեպտ. ՟Թ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես հայրապետանամ
դու հայրապետանաս
նա հայրապետանայ
մեք հայրապետանամք
դուք հայրապետանայք
նոքա հայրապետանան
Imparfait
ես հայրապետանայի
դու հայրապետանայիր
նա հայրապետանայր
մեք հայրապետանայաք
դուք հայրապետանայիք
նոքա հայրապետանային
Aoriste
ես հայրապետացայ
դու հայրապետացար
նա հայրապետացաւ
մեք հայրապետացաք
դուք հայրապետացայք
նոքա հայրապետացան
Subjonctif
Présent
ես հայրապետանայցեմ
դու հայրապետանայցես
նա հայրապետանայցէ
մեք հայրապետանայցեմք
դուք հայրապետանայցէք
նոքա հայրապետանայցեն
Aoriste
ես հայրապետացայց
դու հայրապետասցիս
նա հայրապետասցի
մեք հայրապետասցուք
դուք հայրապետասջիք
նոքա հայրապետասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ հայրապետանար
դուք մի՛ հայրապետանայք
Impératif
դու հայրապետացի՛ր
դուք հայրապետացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու հայրապետասջի՛ր
դուք հայրապետասջի՛ք