adj.

giving or procuring rest, reposing.

adj.

Որ հանգուցանէ. հանգչեցընօղ.

Հանգուցիչ աշխատելոց. (Եղիշ. ՟Ը։)

Ոչ զհանգիստն խնդրեմ, այլ զհանգուցչին զերեսս աղաչեմ. (Նար. ՟Ժ՟Բ։)

Նոքա զհալածիչսն օրհնէին, մեք զհանգուցիչսն անիծանեմք։ Սարգ. (՟բ. յհ.։)