adj.

too fond of one's ease.

adj.

Սիրօղ հանգստեան. եւ դիւրութեան. իր հանգիստը սիրօղ, փնտռօղ.

Եթէ հանգստասէր իցես, մի՛ կարծիցես՝ թէ այլ հանգիստ մեծ եւ կարեւոր կայցէ քան զհանգիստ պատգամացն աստուծոյ. (Վեցօր. ՟Ը։)