s.

faculty of barking.

s.

Կարողութիւն հաջելոյ, որ է յատկութիւն շան.

Պարտ էր հաջողութիւն շան եւ յայլ կենդանիս տեսանել. (Անյաղթ պերիարմ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif հաջողութիւն հաջողութիւնք
accusatif հաջողութիւն հաջողութիւնս
génitif հաջողութեան հաջողութեանց
locatif հաջողութեան հաջողութիւնս
datif հաջողութեան հաջողութեանց
ablatif հաջողութենէ հաջողութեանց
instrumental հաջողութեամբ հաջողութեամբք