adj.

finely-shaped, tall.

adj.

Գեղեցիկ բարձրութեամբ կամ մեծութեամբ հասակի. վայելչահասակ.

Հասակագեղն փաղփեալ դիմօք՝ սքանչելի երեւին տեսութեամբ. (Պիտ.։)

Վերանան ելանեն հասակագեղ երկայնաձիգքն. (Վեցօր. ՟Բ։)