va.

to cause to understand.

ն.

տալ հասկանալ. իմացուցանել. խելամուտ առնել. հասկըցնել.

Հասկացուցէ՛ք նոցա զծածուկ բանս սուրբ գրոց. (Շ. թղթ.։)

Նշանացի հասկացոյց. (Վրք. հց. ՟Զ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես հասկացուցանեմ
դու հասկացուցանես
նա հասկացուցանէ
մեք հասկացուցանեմք
դուք հասկացուցանէք
նոքա հասկացուցանեն
Imparfait
ես հասկացուցանեի
դու հասկացուցանեիր
նա հասկացուցանէր
մեք հասկացուցանեաք
դուք հասկացուցանեիք
նոքա հասկացուցանեին
Aoriste
ես հասկացուցի
դու հասկացուցեր
նա հասկացոյց
մեք հասկացուցաք
դուք հասկացուցէք
նոքա հասկացուցին
Subjonctif
Présent
ես հասկացուցանիցեմ
դու հասկացուցանիցես
նա հասկացուցանիցէ
մեք հասկացուցանիցեմք
դուք հասկացուցանիցէք
նոքա հասկացուցանիցեն
Aoriste
ես հասկացուցից
դու հասկացուսցես
նա հասկացուսցէ
մեք հասկացուսցուք
դուք հասկացուսցջիք
նոքա հասկացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ հասկացուցաներ
դուք մի՛ հասկացուցանէք
Impératif
դու հասկացո՛
դուք հասկացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու հասկացուցանիջիր
դուք հասկացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու հասկացուսջի՛ր
դուք հասկացուսջի՛ք