adj.

happening: lively, clever, intelligent;
— լինել, to arrive, to reach, to attain;
to seize, to take, to catch, to entrap;

fig.

to comprehend, to conceive, to penetrate, to discover, to recognize.

adj.

Որ ի վերայ հասանէ. որպէս Տիրօղ. զբռամբ ածօղ. ժամանօղ. եւ Իշխօղ. ձեռնհաս. վարի ի մեզ էական բայիւ. իբրու յն. κρατέω, καταλαμβάνω obtineo, deprehendo. ձեռք ձգել, ափ ձգել

Խաւար նմա ոչ եղեւ հասու. (Յհ. ՟Ա. 5։)

Յամենայն մօտաքաղաքս՝ յոր հասու իցեն։ Հասու եղեն հեբրայեցիք քաղաքին. (՟Բ. Մակ. ՟Զ. 8։ ՟Ժ՟Ե. 38։)

Ոչ եթէ հասու ինչ չիցեմք ի մեզ, եւ ձկտեցուցանեմք զանձինս. (՟Բ. Կոր. ՟Ժ. 14։)

Հասու զօրութիւն նորա մինչեւ յանդունդս. (Կոչ. ՟Զ։)

ՀԱՍՈՒ. որպէս Վերահասու. հասկացօղ. իմացօղ տիրապէս. ըմբռնօղ. խելամուտ. հմուտ. տեղեակ. յն. բայիւ ἑπιγινώσκω agnosco.

Խօսօղք բազումք յաստուածայնոցն, այլ զօրութեան մտացն ոչ հասուք։ Զայլ ոմն ասելով յոյժ հասու՝ վարդապետ իւր եղեալ. (Խոր.։ ՟Բ. 89։ ՟Գ. 33։ եւ Փարպ.։)

Վերստին դատեալ՝ հասու լինել. (Գծ. ՟Ի՟Դ. 8։)

Որում ոչ հասու լինին միտք. (Յճխ.։)

Այնմ՝ որ արար զամենայն, նմա հասո՞ւ ակրիցես լինել. (Կոչ. ՟Զ։)

Որպէս թէ ստուգիւ ինչ հասու ժամանակացն կարիցէ լինել. (Եւս. քր. ՟Ա։)

Մարդկօրէն ձեւացուցանէ զբանն, որով հասու կարասցուք լինել. (Խոսր.։)

Մարմնապէս ձեւացուցանէ զբանս առ ի հասու առնել զմեզ ամենագութ խնամոցն աստուծոյ. (Լմբ. սղ.։)

ՀԱՍՈՒ. որպէս Հասանելի. իմանալի. իմացեալ.

Անժամանակ ի հօրէ ծնունդն՝ ոչ քննելի մտաց մարդկայնոց, եւ ոչ հասու եղեալ անմարմին եւ երկնաւոր զօրութեանց. (Եղիշ. մկրտ.։)

ՀԱՍՈՒ ՍԵՐՄԱՆԻՔ. Կարծի որպէս Հասուն. այլ ի յն. դնի՝ ցրիւ. ցիրուցան. σποράδυν sparsim. (Վրք. ածաբ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անհասութիւն, ութեան

Հասկահասութիւն, ութեան

Հասկահասուն

Հասութատէր, տեառն

Հասութաւոր

Հասուկ

Հասումն, ման

Հասուն

Հասունանամ, ացայ

Հասունացուցանեմ, ուցի

Հասունութիւն, ութեան

Հասուցանեմ, ուցի

Ձեռնհասութիւն, ութեան

Մտահասութիւն, ութեան

Յառաջահասութիւն, ութեան

Պտղահասութիւն, ութեան

Վաղահասութիւն, ութեան

Վաղահասուկ

Վաղհասուկ

Վերահասու առնեմ

Voir tout