s.

fund-holder.

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif հասութատէր հասութատեարք
accusatif հասութատէր հասութատեարս
génitif հասութատեառն հասութատերանց
locatif հասութատեառն հասութատեարս
datif հասութատեառն հասութատերանց
ablatif հասութատեառնէ հասութատերանց
instrumental հասութատերամբ հասութատերամբք