vn.

to become bread, to be made into bread.

չ.

Հաց լինել կենաց կամ խորհրդաբար. ընդ տեսակաւ հացի լինել եւ ճաշակիլ. որ սեպհական սուրբ մարմնոյն քրիստոսի.

Մի օր հացացաւ ի վերնատանն, եւ հանապազ հացանայ յեկեղեցիս ի վերայ սուրբ սեղանոյն. (Եղիշ. հայր մեր.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես հացանամ
դու հացանաս
նա հացանայ
մեք հացանամք
դուք հացանայք
նոքա հացանան
Imparfait
ես հացանայի
դու հացանայիր
նա հացանայր
մեք հացանայաք
դուք հացանայիք
նոքա հացանային
Aoriste
ես հացացայ
դու հացացար
նա հացացաւ
մեք հացացաք
դուք հացացայք
նոքա հացացան
Subjonctif
Présent
ես հացանայցեմ
դու հացանայցես
նա հացանայցէ
մեք հացանայցեմք
դուք հացանայցէք
նոքա հացանայցեն
Aoriste
ես հացացայց
դու հացասցիս
նա հացասցի
մեք հացասցուք
դուք հացասջիք
նոքա հացասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ հացանար
դուք մի՛ հացանայք
Impératif
դու հացացի՛ր
դուք հացացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու հացասջի՛ր
դուք հացասջի՛ք