s.

baker, bread-maker.

adj. s.

πέσσων pistor ἁρτοποιός panificus. Արարօղ կամ գործօղ հացի. որ եւ ասի ՀԱՑԱԳՈՐԾ, ՀԱՑԵՓԵԱՑ. եւ որ գործէ ղպլակինդիս եւ այլն. հաց շինօղ՝ եփօղ.

Նկանակ մի հաց ի հացարարացն. (Երեմ. ՟Է. 20. (իսկ ի հացարանացն՝ է սխալ։))

Հացարարք եւ ամոքարարք. Ազգի ազգի հացարարացն դաստապակք. (Փիլ. տեսական. եւ Փիլ. նխ. ՟Ա։)

Ոչ հացարարք որոշեալ ի պէտս սպասու. (Եղիշ. ՟Ը։)

Զհացարարսն պատժեաց. (Սոկր.։)

Հացարար ... կին մարդ. (Կանոն.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Հացարարոց, աց

Հացարարութիւն, ութեան

Voir tout