s.

ash-tree;
հացեաց դրախտ, ash-grove;
— ծառոյ սերմն, cf. Ճնճղկալեզու.

s.

μελία bumelia, fraxinus. Ծառ վայրի անպտուղ՝ մանրատերեւ ըստ ուռւոյ. ... ի ստուերէ նորին խորշի օձ, վասն որոյ եւ Օձատանջ ասի. (ուստի հացի՝ է լծ. ընդ Օձի։) Գաղիան.։ (ուր յն. դնի սփեմգամոս. թերեւս որպէս օֆիօ՛տամոս. իբր օձատանջ։)

Հացեաց դրախտ. (Խոր. ՟Գ. 18։)

Հատի ի ծառոյ անտի հացւոյ. (Յհ. կթ.։)

ՀԱՑԻ ԾԱՌՈՅ ՍԵՐՄՆ. cf. ՃՆՃՂԿԱԼԵԶՈՒ։

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Հացիկ, ցկան

Օտարաշխարհացի, հեայ

Voir tout