s.

syllable.

s.

Հեգք. վանգք.

Ստոյգ հոլովել զհեգենայ բառից հայկականաց. (Խոր. ՟Գ. 52։)

Կարգադրութեան գրենոյն, եւ հեգենային ուղղաձայնութեան։ Փարպ.։

Գիր զգրոյ կախելով՝ անաշխատ բերելով զհեգենայն. (Մանդ. ՟Ժ՟Ը։)

Սղից եւ երկարաց հեգենայից. (Երզն. քեր.։)

Զ՛ուն եւ զ՝ով եբրայեցի հեգենայն ոչ ընտրէ ի միմեանց. (Կիւրղ. ծն.։)

Ուստի ՀԵԳԵՆԱՅԻՆՔ