adj.

soft, gentle, slow;

adv.

softly, gently.

adj.

Հեզ ի գնացս. հանդարտաքայլ. մեղմընթաց.

Օրինաւոր կարգ հեզագնաց հանդարտութեամբ. (Պիտ.։)

Ստորիջեալ ի խնդիր կորուսելոյն (ի դրախտի՝) հեզագնաց գարշապարօք. (Արծր. ՟Ա. 1։)

ՀԵԶԱԳՆԱՑ իբր Հեզաբարոյ. միամիտ.

Եթէ տեսանես հեզագնաց զոք, ասա՛, եգիպտացիք են. եւ յորժամ զազնուական զոք, երուսաղէմացիք են. (Վրք. հց. ձ։)