s.

Տեղի հեզոց. վայր կամ տուն հեզութեան. cf. ՊԱՐԿԵՇՏԱՆՈՑ.

Հեզահամբոյր մեղմութեամբ ի հեզանոց սրբազան քո յարկի. (Անան. եկեղ.։ (որ լինի եւ ածակ. իբր հեզական։))