vn.

to become a pagan.

չ.

ՀԵԹԱՆՈՍԱՆԱԼ. Հեթանոս լինել.

Աչք նորա հայեցան նախ քան զհեթանոսանալն սողոմոնի. (Վրդն. սղ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես հեթանոսանամ
դու հեթանոսանաս
նա հեթանոսանայ
մեք հեթանոսանամք
դուք հեթանոսանայք
նոքա հեթանոսանան
Imparfait
ես հեթանոսանայի
դու հեթանոսանայիր
նա հեթանոսանայր
մեք հեթանոսանայաք
դուք հեթանոսանայիք
նոքա հեթանոսանային
Aoriste
ես հեթանոսացայ
դու հեթանոսացար
նա հեթանոսացաւ
մեք հեթանոսացաք
դուք հեթանոսացայք
նոքա հեթանոսացան
Subjonctif
Présent
ես հեթանոսանայցեմ
դու հեթանոսանայցես
նա հեթանոսանայցէ
մեք հեթանոսանայցեմք
դուք հեթանոսանայցէք
նոքա հեթանոսանայցեն
Aoriste
ես հեթանոսացայց
դու հեթանոսասցիս
նա հեթանոսասցի
մեք հեթանոսասցուք
դուք հեթանոսասջիք
նոքա հեթանոսասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ հեթանոսանար
դուք մի՛ հեթանոսանայք
Impératif
դու հեթանոսացի՛ր
դուք հեթանոսացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու հեթանոսասջի՛ր
դուք հեթանոսասջի՛ք