s.

heavy sighs, groaning, complaint.

s.

Ստէպ հեծութիւն. հառաչանք. հեծեծութիւն. հեծեծումն.

Եթէ սրտի մտօք դարձցին հեծեծանօք, արժան լիցին օրինաց. (Կանոն.։)

Յոգւոց հանեալ հեծեծանօք. (Ճ. ՟Բ.։)

Ի յերգ հառաչման աղիողորմ հեծեծանաց. (Նար. ՟Ժ՟Բ։)

Ոչ հեծեծանօք եւ ոչ հառաչանօք. (Սարգ. ՟ա. պետր. ՟Ա։)