s.

cf. ՀԵԾԵԾԱՆՔ.

Հեծեծութեամբ խոստովանել։ Զլալիւն եւ զհեծեծութիւն. (՟Բ. Մակ. ՟Է. 37։ ՟Գ. Մակ. ՟Զ. 23։)

Զայսախառն հեծեծութիւնս թալկացուցիչս. (Նար. ՟Ղ՟Բ։)

Մռնչեալ հեծեծութեամբ. (Պտմ. աղեքս.։)

Ոչ եթէ ղամեք սպան զկային, այլ հեծեծութեամբ եւ երերանօք մեռաւ. (Եփր. աւետար.։)

Ոչ բազմանալով բազմանան տրտմութիւնք եւ հեծեծութիւնք. (Ոսկ. ես.։)

Հեծեծութեանց եւ յոգւոց հանելոյ պէտք են վասն մեղաց։ Հեծեծութիւն հաստատութիւն է դարձի. (Գէ. ես.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif հեծեծութիւն հեծեծութիւնք
accusatif հեծեծութիւն հեծեծութիւնս
génitif հեծեծութեան հեծեծութեանց
locatif հեծեծութեան հեծեծութիւնս
datif հեծեծութեան հեծեծութեանց
ablatif հեծեծութենէ հեծեծութեանց
instrumental հեծեծութեամբ հեծեծութեամբք