cf. ՀԵԾԵԾՈՒԹԻՒՆ.

Ի հեծեծումն այլ դառնագոյն հեծումն խառնեսցի. (Մաշկ.։)

Զայսպիսի հինինումն ժողով տրտմութեան առնեմք՝ հեծեծումն զնա եւ շոգոլի կոչելով. (Նիւս. կազմ.։)

Զհեծեծումն քննութեան նախարարացն երեցունց. (Եղիշ. ՟Ը։ իբր վարանական հեծութիւն հծծելով ընդ միմեանս։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif հեծեծումն հեծեծմունք
accusatif հեծեծումն հեծեծմունս
génitif հեծեծման հեծեծմանց
locatif հեծեծման հեծեծմունս
datif հեծեծման հեծեծմանց
ablatif հեծեծմանէ հեծեծմանց
instrumental հեծեծմամբ հեծեծմամբք